Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego
Opis Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.)
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
Informacja Referat Podatków i Opłat - pok. 112
Wioletta Wieja   tel. 33/472 62 23
Kinga Bednarek tel. 33/472 62 23
Grzegorz Marsowicz tel. 33/472 62 22

Informacja: Zgodnie z art 1 ustawy o podatku leśnym:
1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Wymagane dokumenty: 1. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych - deklaracja na podatek leśny
deklaracja DL-1
załącznik ZDL-1
załącznik ZDL-2
2. dla osób fizycznych informacja w sprawie podatku leśnego
informacja IL-1
załącznik ZIL-1
załącznik ZIL-2
załącznik ZIL-3

Dodatkowo:
- akt notarialny np. kupna - sprzedaży, darowizn;
- umowa dzierżawy;
- wypis z Księgi Wieczystej;
- postanowienie sądu;
- wypis z rejestru gruntów i budynków.

Obowiązek składania w/w dokumentów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakiejkolwiek zmiany lub powstania obowiązku podatkowego:
- zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4. (art. 5 ust. 4 - jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.), (ust. 7 - jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.).

- zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o podatku leśnym osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3)  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco w sprawach wymagających wyjaśnień do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Płatność podatku rolnego: Podatek leśny w przypadku osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:
- I rata do 15 marca,
- II rata do 15 maja,
- III rata do 15 września,
- IV rata do 15 listopada.
Jeżeli kwota zobowiązania wynikającego z decyzji nie przekracza 100 złotych, podatek w całości płatny jest w terminie pierwszej raty.

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych podatek leśny jest płatny w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca.
Jeżeli kwota zobowiązania wynikającego z deklaracji nie przekracza 100 złotych, podatek w całości płatny jest w terminie pierwszej raty.

Podatek należy uiścić
- u sołtysów (tylko osoby fizyczne),
- w kasie Urzędu Gminy,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na indywidualny numer rachunku podany w decyzji.

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek: 7:30 - 14:30
wtorek: 7:30 - 16:00
środa: 7:30 - 14:30
czwartek: 7:30 - 14:30
piątek: 7:30 - 14:00
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-07-16 13:47:01
Data utworzenia 2011-01-13
Data udostępnienia 2011-01-13 10:11:08
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Udostępnił Marek Hronowski