Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podatek od środków transportowych
Opis Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.z zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731)
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Podatków i Opłat   - pok. 112
Kinga Bednarek
tel. 33/472 62 23
Wymagane dokumenty: - deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem DT-1
- umowa - kupna - sprzedaży
- dowód rejestracyjny pojazdu
Termin załatwienia sprawy: na bieżąco, w sprawach wymagających wyjaśnień do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Płatność podatku: Podatek płatny w dwóch ratach:
- I rata do 15 lutego,
- II rata do 15 września.

Podatek należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek: 7:30 - 14:30
wtorek: 7:30 - 16:00
środa: 7:30 - 14:30
czwartek: 7:30 - 14:30
piątek: 7:30 - 14:00
Dodatkowe informacje: Informacje dotyczące podatku od środków transportowych.

Obowiązek składania deklaracji do 15 lutego lub 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Przedmiot opodatkowania:
1)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2)  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3)  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4)  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6)  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7)  autobusy.
Podmiot opodatkowania:
osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportu stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani do:
- corocznego składania w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracji na podatek od środków transportowych, sporządzonej na formularzu wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego - do składania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Obowiązek składania deklaracji ciąży na każdym ze współwłaścicieli pojazdu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-01-03 14:19:57
Data utworzenia 2007-01-17
Data udostępnienia 2007-01-17 11:16:36
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Marek Hronowski