Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego
Opis Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. oz. 900 z późn. zm.)
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Podatków i Opłat - pok. 112
Wioletta Wieja  tel. 33/472 62 23
Kinga Bednarek    tel. 33/472 62 23
Grzegorz Marsowicz tel. 33/472 62 22
Informacja: Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku rolnym:
1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Wymagane dokumenty: 1. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - deklaracja na podatek rolny
deklaracja DR-1
załącznik ZDR-1
załącznik ZDR-2
2. dla osób fizycznych informacja w sprawie podatku rolnego
informacja IR-1
załącznik ZIR-1
załącznik ZIR-2
załącznik ZIR-3

Dodatkowo:
- akt notarialny np. kupna - sprzedaży, darowizny;
- umowa dzierżawy zawarta ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego;
- wypis z Księgi Wieczystej;
- postanowienie sądu;
- wypis z rejestru gruntów i budynków.

Obowiązek składania w/w dokumentów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakiejkolwiek zmiany lub powstania obowiązku podatkowego:
- zgodnie z art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4. (ust. 4 - jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.), (ust. 10 - jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.).

- zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencja Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
3)  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Na podstawie art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco w sprawach wymagających wyjaśnień do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Płatność podatku rolnego: Podatek rolny płatny jest w czterech ratach:
- I rata do 15 marca,
- II rata do 15 maja,
- III rata do 15 września,
- IV rata do 15 listopada.
Jeżeli kwota zobowiązania wynikającego z decyzji lub deklaracji nie przekracza 100 złotych, podatek w całości płatny jest w terminie pierwszej raty.

Podatek należy uiścić
- u sołtysów (tylko osoby fizyczne),
- w kasie Urzędu Gminy,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na indywidualny numer rachunku podany w decyzji.

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek: 7:30 - 14:30
wtorek: 7:30 - 16:00
środa: 7:30 - 14:30
czwartek: 7:30 - 14:30
piątek: 7:30 - 14:00
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-07-16 13:47:01
Data utworzenia 2007-01-18
Data udostępnienia 2007-01-18 08:22:37
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Marek Hronowski