Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT.PRZETWARZANIA DANYCH W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT
Opis Dotyczy
Miejsce W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych.
Informacja Dane kontaktowe administratora:
Jasienica 159, 43-385 Jasienica,
tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica:
43-385 Jasienica 159
tel: 33/472 62 45
e-mail: barbara.taton@jasienica.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego związanego z:
" ustaleniem lub określeniem zobowiązania podatkowego,
" ewidencją wpłat, realizacją należności,
" rozpatrzeniem podania.
Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w celu wypełnienia ustawowych obowiązków organu podatkowego.
ODBIORCY DANYCH Państwa dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisu art. 298, art. 299, art. 299c, art. 306g, art. 306h, 306ha oraz 306ia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) podmiotom wskazanym w ustawie oraz w trybie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz. 218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, dostępu do treści swoich danych osobowych.
NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: Nie przysługuje Państwu
" prawo do usunięcia danych osobowych,
" prawo do przenoszenia danych osobowych,
" prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane mogą być przekazywane Wójtowi Gminy Jasienica przez organy wymienione w § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68)
Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821),  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-05 14:01:17
Data utworzenia 2018-06-05
Data udostępnienia 2018-06-05 13:51:10
Osoba odpowiedzialna Barbara Tatoń
Udostępnił Barbara Tatoń