Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Gminy Jasienicy
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotów
Menu przedmiotowe
Inne
 
Urząd Stanu Cywilnego Drukuj...
Nazwa
Zmiana nazwiska

Opis
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z poź. zm.). Ustawa z dnia z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220 poz. 1414).

Miejsce
Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja
Urząd Stanu Cywilnego   - pok. 104
Kierownik USC - Katarzyna Szczypka
tel. (033) 815 24 51   wew. 131
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (o ile nie został sporządzony w USC Jasienica)
3. Jeżeli wmoskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńiim - odpis aktu małżeństwa (o ile me został sporządzony w USC Jasienica)
4. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci (o ile nie zostały sporządzone w USC Jasienica)
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
6. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
7. Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.
Wysokość opłaty:
37 zł. - wydanie decyzji
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30
Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc.
Uwagi:
UWAGI:
1. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, ze jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).
2. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
3. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
4. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w zczególności gdy dotyczą zmiany:
a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
b) na nazwisko używane,
c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie, źfcany pod tym nazwiskiem.
6. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
7. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca do Kierownika USC (lub jego zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej, w sprawach zmiany nazwiska rozstrzyga Kierownik USC Jasienica lub jego zastępca.
8. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.
9. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono oraz jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaGrzegorz Marsowicz
Data utworzenia28 czerwca 2006
UdostępniłTomasz Tatoń
Data udostępnienia27 kwietnia 2012

    Data ost. zmiany: 30 kwietnia 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 5676753 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP