Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Dane kontaktowe administratora: Jasienica 159, 43-385 Jasienica, tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica: 43-385 Jasienica 159 tel: 33/472 62 45 e-mail: barbara.taton@jasienica.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Państwa dane mogą być przetwarzane w związku z:
• realizacją zadań własnych lub zleconych określonych przepisami prawa,
• wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
• zawarciem umowy,
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

ODBIORCY DANYCH: Dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych jednak dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Natomiast dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz. 218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
Mają Państwo prawo do:
• dostępu i do sprostowania danych osobowych,
W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do:
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Gdy obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa są Państwo zobowiązani do ich przekazania w przeciwnym razie może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi w przepisach.
Gdy dane osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE: Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Osoba odpowiedzialna
Barbara Tatoń
Data utworzenia
2016-09-21
Udostępnił
Barbara Tatoń
Data udostępnienia
2016-09-21 13:43:02
Data ost. zmiany
2018-12-04 13:17:39

    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 12383497 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony