Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT.PRZETWARZANIA DANYCH W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT

Opis
Dotyczy

Miejsce
W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych.
Informacja
Dane kontaktowe administratora:
Jasienica 159, 43-385 Jasienica,
tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica:
43-385 Jasienica 159
tel: 33/472 62 45
e-mail: barbara.taton@jasienica.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego związanego z:
" ustaleniem lub określeniem zobowiązania podatkowego,
" ewidencją wpłat, realizacją należności,
" rozpatrzeniem podania.
Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w celu wypełnienia ustawowych obowiązków organu podatkowego.
ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisu art. 298, art. 299, art. 299c, art. 306g, art. 306h, 306ha oraz 306ia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) podmiotom wskazanym w ustawie oraz w trybie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 poz. 218 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, dostępu do treści swoich danych osobowych.
NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO:
Nie przysługuje Państwu
" prawo do usunięcia danych osobowych,
" prawo do przenoszenia danych osobowych,
" prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane mogą być przekazywane Wójtowi Gminy Jasienica przez organy wymienione w § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68)
Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821),  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBarbara Tatoń
Data utworzenia5 czerwca 2018
UdostępniłBarbara Tatoń
Data udostępnienia5 czerwca 2018

    Data ost. zmiany: 5 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 12383204 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony