Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Jednostki organizacyjne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury

Adres
Jasienica 1360
43-385 Jasienica
 
Kontakt
Telefon (33)821-20-56
 
Dyrektor
Agnieszka Bronowska
Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także
o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w Jasienica 1360, 43 - 385 Jasienica a jego reprezentantem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy za pomocą adresu e-mail: iod@gokjasienica.pl. Szczegółowe informacje będą dostępne pod adresem www.gokjasienica.pl
3. Administrator danych osobowych - Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy;
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i przyjętego statutu  oraz okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
" dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
" osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
" osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
" dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
" dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
" osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
" przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
" Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
" osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
" przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
" przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
" zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
" przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
12. Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna, e-mail: iod@gokjasienica.pl
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 sierpnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 12124250 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony