Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Nagrania Sesji Rady Gminy Jasienica
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Projekty Uchwał do konsultacji na podstawie Uchwały XLIX/512/10 z dnia 12 X 2010 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-17 Symbol:  17092018
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018-08-17 Symbol:  17082018
Projekt uchwały do konsultacji w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasienica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2018-06-05 Symbol:  05062018/2
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2018-06-05 Symbol:  05062018
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica.
2018-05-22 Symbol:  22052018
Projekt uchwały do konsultacji w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Jasienica.
2018-03-13 Symbol:  13032018/2
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018-03-13 Symbol:  13032018
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018-03-05 Symbol:  20180305
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwaty Nr XIV/184/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015r.
2018-02-14 Symbol:  14022018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
2018-01-09 Symbol:  09012018/3
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
2018-01-09 Symbol:  09012018/2
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018-01-09 Symbol:  09012018
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica.
2018-01-08 Symbol:  08012018
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
2017-12-18 Symbol:  18122017
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017-11-14 Symbol:  13112017
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 11151307 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony