Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Gminy Jasienicy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Statut Gminy
znacznik ozdobny Strategia rozwoju Gminy
znacznik ozdobny Plan zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Studium zagospodarowania przestrzennego
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek Gminy
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Obligacje Komunalne
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty prawa miejscowego
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Protokoły kontroli
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Nabór na wolne stanowiska
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Dane osobowe
znacznik ozdobny Bezpłatne porady prawne
znacznik ozdobny Inne
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Elektroniczna skrzynka podawcza
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Projekty Uchwał do konsultacji na podstawie Uchwały XLIX/512/10 z dnia 12 X 2010 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-27 Symbol:  26092017
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017-09-21 Symbol:  21092017
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla części działki nr 53/1 położonej w miejscowości Międzyrzecze Górne
2017-08-25 Symbol:  25082017
Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica
2017-06-22 Symbol:  22062017
Projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica
2017-06-13 Symbol:  13062017/2
Projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/303/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 sierpnia 20ł6r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4540 z dnia 8 września 2016r.).
2017-06-13 Symbol:  13062017
Projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany Uchwały nr XXV 1/302/16 Rady Gminy Jasienica dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. U. Woj. Śląskiego poz. 4539 z 8 września 2016r.).
2017-06-07 Symbol:  07062017/2
Projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIX/433/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica.
2017-06-07 Symbol:  07062017
Projekt uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie: planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica.
2017-05-11 Symbol:  11052017
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jasienica instrumentem płatniczym.
2017-04-05 Symbol:  05042017/2
Projekt uchwały w sprawie: planowania w budżecie Gminy Jasienica środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli przez Gminę Jasienica.
2017-04-05 Symbol:  05042017
Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr Xi/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania oraz Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania
2017-02-09 Symbol:  09022017/2
Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017-02-09 Symbol:  09022017
Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Jasienica jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
2017-01-24 Symbol:  24012017
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania
2016-12-19 Symbol:  19122016
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica, zmienionej uchwałą NrXXXlV/353/13 Rady Gminy Jasienica z 20 września 2013r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 8225781 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony