Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rejestry i archiwa

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Jasienica prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2912r., poz. 406) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz. 189).
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami instytucje kultury polegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskają osobowość prawną.
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu pokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osobę przez niego upoważnioną.
1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jasienicy).
2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami) podlega opłacie skarbowej w kwocie 5,00zł.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, w godzinach pracy urzędu, tj.:
- poniedziałek - od 7 do 15
- wtorek - od 7 do 16
- środa - od 7 do 15
- czwartek - od 7 do 15
- piątek - od 7 do 14
Poniżej rejestr Instytucji Kultury do pobrania i wydruku:

Miejsce Urząd Gminy w Jasienicy
43-385 Jasienica 159
Informacja Katarzyna Furnari - 33/472 62 49
Inne                        
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-18 10:02:13
Data utworzenia 2013-08-29
Data udostępnienia 2013-08-29 09:14:15
Osoba odpowiedzialna Łucja Jenkner
Udostępnił Marek Hronowski