Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Gminny Ośrodek Kultury
Adres Jasienica 1360
43-385 Jasienica
 
Kontakt
Telefon (33)821-20-56
 
Dyrektor Agnieszka Bronowska
Klauzula informacyjna KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także
o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w Jasienica 1360, 43 - 385 Jasienica a jego reprezentantem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy za pomocą adresu e-mail: iod@gokjasienica.pl. Szczegółowe informacje będą dostępne pod adresem www.gokjasienica.pl
3. Administrator danych osobowych - Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy;
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i przyjętego statutu  oraz okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
" dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
" osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
" osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
" dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
" dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
" osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
" przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
" Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
" osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
" przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
" przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
" zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
" przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
12. Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna, e-mail: iod@gokjasienica.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-07 15:48:41
Data utworzenia 2006-03-14
Data udostępnienia 2006-03-14 11:47:26
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Barbara Tatoń