Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Zezwolenia na usunięcia drzewa/drzew lub krzewów osoby prawne
Opis Wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzewa/drzew lub krzewu zgodnie z art.83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.).

Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Pokój 102, tel. 33 472 62 12.
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wraz:
" z  mapą określającą usytuowanie drzew na terenie nieruchomości;
" oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
" projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania;
" decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
" zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
Wysokość opłaty Nie pobiera się opłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej  (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.
Termin załatwienia spraw Termin załatwienia w/w spraw bez zbędnej zwłoki zgodnie z terminami przewidywanymi w przepisach prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-18 09:01:04
Data utworzenia 2015-09-16
Data udostępnienia 2015-09-16 08:09:02
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Chwiejda
Udostępnił Marek Hronowski