Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Opis Podstawa prawna art. 269, art. 270, art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) Prawo wodne zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, podlega naliczeniu opłaty za usługi wodne.
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pokój 103, tel. 33 4726213

Wymagane dokumenty Informacja o nieruchomości dotyczącej zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni od daty złożenia informacji.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Reklamacja w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
Uwagi Opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298).

Opłaty nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Opłaty nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe (art. 269, ust. 2, 3).

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach                     (art. 272, ust. 8).

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Opłatę ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty ( art. 272 ust. 22).

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy (art. 299, ust. 5).

Pliki Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
https://kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-14 12:44:28
Data utworzenia 2020-08-14
Data udostępnienia 2020-08-14 12:44:28
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Chwiejda
Udostępnił Marek Hronowski