Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie z odpisów z rejestru stanu cywilnego
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741 z późń.zm.)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Katarzyna Szczypka - Kierownik, pokój Nr 1, tel. 33/472 62 01
Mirela Holisz - Zastępca Kierownika, pokój Nr 2, tel. 33/472 62 02
Dokumenty 1. Wniosek.
2. Prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny.
3. Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.
4. Dokument wykazujący interes prawny.
Opłata 1. Opłata skarbowa od wydania:
a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
4. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy do m.in. dowodu osobistego, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin załatwienia 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Jasienicy) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Uwagi 1.Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
2.Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 09:01:21
Data utworzenia 2015-03-25
Data udostępnienia 2015-03-25 14:47:35
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Szczypka
Udostępnił Tomasz Tatoń