Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej.
Opis Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741 z późń.zm.)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego Jasienica
43-385 Jasienica 159
Katarzyna Szczypka - Kierownik, pokój Nr 1, tel. 33/472 62 01
Mirela Holisz - Zastępca Kierownika, pokój Nr 2, tel. 33/472 62 02
Informacja 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.
2. Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):
1) urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu
małżeństwa;
2)dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że
prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.
3) uwierzytelniony przekład na język polski złożonych dokumentów
Opłata 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr:
06 8117 0003 0000 0101 2000 0110
Termin załatwienia Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.
Uwagi Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu  małżeństwa wraz załącznikami można składać:
1) osobiście,
2) za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (pełnomocnictwo).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-22 09:01:21
Data utworzenia 2015-08-05
Data udostępnienia 2015-08-05 07:58:40
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Szczypka
Udostępnił Tomasz Tatoń