Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok. 105
Gabriela Handzel-Gruda
Marta Zmełty
tel. 33/472 62 15

Wymagane dokumenty: 1. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej.
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
3. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
5. Ogłoszenie o przetargu.
6. Operat szacunkowy.
7. Uchwała Rady Gminy dot. zgody na sprzedaż nieruchomości.
Forma przetargu: Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości.
W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone
w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu,
a ponadto informacje o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadza się w formie:
1. Przetarg ustny nieograniczony.
2. Przetarg ustny ograniczony.
3. Przetarg pisemny nieograniczony.
4. Przetarg pisemny ograniczony.

O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.
Uwagi: Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-02 13:48:52
Data utworzenia 2007-01-12
Data udostępnienia 2007-01-12 13:34:08
Osoba odpowiedzialna Marta Zmełty
Udostępnił Marek Hronowski