Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa Ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych
Opis Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).

Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok. 105
Gabriela Handzel-Gruda
Marta Zmełty
tel. 33/472 62 15
Wymagane dokumenty: Wniosek powinien być złożony na piśmie sporządzonym samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:
a) dokładne określenie osoby występującej z wnioskiem
o ustanowienie służebności;
- w przypadku osób fizycznych: imię  i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL lub NIP, numer telefonu wnioskodawcy;
- w przypadku przedsiębiorców: dokładne określenie nazwy przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem formy prawnej, adres do korespondencji, numer REGON lub NIP, telefon kontaktowy;
b) dokładne oznaczenie nieruchomości - numery geodezyjne działek gminnych oraz działek do których ma być ustanowiona służebność, wraz ze wskazaniem obrębu ewidencyjnego;
c) uzasadnienie;
d) określenie orientacyjnej powierzchni i przebiegu jaka powinna zostać przeznaczona do obciążenia działki gminnej służebnością;
e) własnoręczny podpis - w przypadku gdy właścicielem nieruchomości na rzecz której ma być ustanowiona służebność jest więcej osób, wystarczy ich pisemne upoważnienie.

Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny oryginalny odpis z księgi z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości do której ma być ustanowiona służebność;
b) kserokopie mapy zasadniczej z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności;

Termin: Postępowanie dotyczące ustanowienia służebności gruntowej lub przesyłu trwa ok.  6 miesięcy.

Czas trwania niniejszego postępowania uzależniony jest m. in. od takich czynników jak:
- termin w jakim Urząd Gminy oczekiwać będzie na wykonanie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego;
- okresu koniecznego na zebranie opinii z innych referatów Urzędu Gminy i jednostek zewnętrznych odnośnie możliwości obciążenia działki gminnej służebnością gruntową.
Opłaty: Ustanawianie służebności po nieruchomościach gminnych następuje zawsze odpłatnie.

Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej lub przesyłu.

Do powyższej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Ponadto wnioskodawcę obciążają koszty związane ze sporządzeniem powyższego operatu szacunkowego oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności
w księgach wieczystych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-23 14:37:21
Data utworzenia 2018-06-20
Data udostępnienia 2018-06-20 15:44:01
Osoba odpowiedzialna Marta Zmełty
Udostępnił Marek Hronowski