Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE W ZWIĄZKU Z: POSTĘPOWANIEM WSTĘPNYM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, ZATWIERDZENIEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, NABYCIA NIERUCHOMOSCI PRZEZ GMINĘ, SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ, SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU, ZAMIANĄ NIERUCHOMOŚCI, UDZIELENIEM BONIFIKAT OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRZEKSZTAŁCENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, ROZGRANICZENIEM NIERUCHOMOŚCI, DZIERŻAWĄ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, USTANOWIENIEM SŁUŻEBNOŚCI OBCIĄŻAJĄCYCH DZIAŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Opis W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych
Miejsce Dane kontaktowe administratora:
43-385 Jasienica 159,
tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl
Informacja Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica:
43-385 Jasienica 159,
tel: 33/472 62 45 e-mail: barbara.taton@jasienica.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane przetwarzamy w celu spełnienia obowiązku prawnego związanego z postępowaniem wstępnym podziału nieruchomości, zatwierdzeniem podziału nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę, sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, zamianą nieruchomości, udzieleniem bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozgraniczeniem nieruchomości, dzierżawą gminnych nieruchomości gruntowych, ustanowieniem służebności obciążających działki wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Podstawa prawna, z której wynika obowiązek prawny: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), Ustawa
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.), Ustawa z dnia
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2019r., poz. 1314 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2020r., poz. 139 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., Nr 32 poz. 191 z późn. zm.).
ODBIORCY DANYCH Dane mogą być przekazywane innym organom
i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem
i asystą techniczną systemów informatycznych,
w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 218 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
- dostępu i sprostowania swoich danych osobowych,

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do:
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika
z: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. m.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), Ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.), Ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2019r., poz. 1314 z późn. zm.), Ustawy  z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2020r., poz. 139 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r.,
Nr 32 poz. 191 z późn. zm.).
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-23 12:34:25
Data utworzenia 2018-06-20
Data udostępnienia 2018-06-20 16:17:03
Osoba odpowiedzialna Marta Zmełty
Udostępnił Ewa Beruś