Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Nazwa OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE W ZWIĄZKU Z: WYDANIEM OPINII NA PRZEJAZD SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI DROGAMI GMINNYMI POWYŻEJ 8 TON CELEM PRZEDŁOŻENIA PRZEZ INWESTORA W STAROSTWIE POWIATOWYM.
Opis W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jasienica jest administratorem Państwa danych osobowych.
Miejsce Dane kontaktowe administratora: Jasienica 159, 43-385 Jasienica,
tel: 33/472-62-00 e-mail: sekretariat@jasienica.pl
Informacja Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urzędu Gminy Jasienica: 43-385 Jasienica 159
tel: 33/472 62 45 e-mail: barbara.taton@jasienica.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane przetwarzamy w celu spełnienie obowiązku prawnego związanego z wydaniem opinii
na przejazd samochodami ciężarowymi drogami gminnymi powyżej 8 ton celem przedłożenia przez Inwestora w Starostwie Powiatowym.

Podstawa prawna, z których wynika obowiązek prawny:  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2017, poz. 2222 z późn. zm./
ODBIORCY DANYCH Dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 218 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67
z późn. zm.).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
" dostępu i sprostowania swoich danych osobowych,

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do:
" usunięcia swoich danych osobowych,
" ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
" wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy  o drogach publicznych.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-21 09:00:26
Data utworzenia 2018-06-21
Data udostępnienia 2018-06-21 08:11:14
Osoba odpowiedzialna Marek Hronowski
Udostępnił Marek Hronowski