Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
Opis Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
Miejsce Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Informacja Referat Podatków i Opłat - pok. 112
Wioletta Wieja    tel. 33/472 62 23
Kinga Bednarek      tel. 33/472 62 23
Grzegorz Marsowicz  tel. 33/472 62 22
Wymagane dokumenty: 1. dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja DN-1
załącznik ZDN-1
załącznik ZDN-2
2. dla osób fizycznych informacja w sprawie podatku od nieruchomości
informacja IN-1
załącznik ZIN-1
załącznik ZIN-2
załącznik ZIN-3

Dodatkowo:
- akt notarialny np. kupna - sprzedaży, darowizn;
- umowa dzierżawy, umowa najmu;
- wypis z Księgi Wieczystej;
- postanowienie sądu;
- wypis z rejestru gruntów i budynków.


Obowiązek składania w/w dokumentów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jakiejkolwiek zmiany lub powstania obowiązku podatkowego:
- zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. (ust. 3 jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie), (ust. 11 - jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.).

- zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1)  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3)  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.
Termin załatwienia sprawy: Na bieżąco, w sprawach wymagających wyjaśnień do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Płatność podatku od nieruchomości: Podatek od nieruchomości w przypadku osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:
- I rata do 15 marca,
- II rata do 15 maja,
- III rata do 15 września,
- IV rata do 15 listopada.
Jeżeli kwota zobowiązania wynikającego z decyzji nie przekracza 100 złotych, podatek w całości płatny jest w terminie pierwszej raty.

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podatek od nieruchomości jest płatny w 12 ratach - pierwsza rata do 31 stycznia, kolejne do 15 każdego miesiąca.
Jeżeli kwota zobowiązania wynikającego z deklaracji nie przekracza 100 złotych, podatek w całości płatny jest w terminie pierwszej raty.

Podatek należy uiścić
- u sołtysów (tylko osoby fizyczne),
- w kasie Urzędu Gminy,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na konto nr: 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110,
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jasienica w Banku Spółdzielczym w Jasienicy na indywidualny numer rachunku podany w decyzji.

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy:
poniedziałek: 7:30 - 14:30
wtorek: 7:30 - 16:00
środa: 7:30 - 14:30
czwartek: 7:30 - 14:30
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-17 13:53:08
Data utworzenia 2007-01-18
Data udostępnienia 2007-01-18 08:37:01
Osoba odpowiedzialna Grzegorz Marsowicz
Udostępnił Marek Hronowski